آدرس استودیو :اتوبان آزادگان غرب به شرق، بعد از فیروز بهرام، نرسیده به پمپ بنزین، داخل مجموعه سپهر کانتین، کوچه دوم، آخرین سالن

تلفن:  ۰۲۱۸۶۰۳۰۰۹۶ – ۰۲۱۸۶۰۳۱۹۹۰