تعرفه تبلیغات تلویزیونی شبکه پنج صدا و سیما

تبلیغات در شبکه تهران تبلیغات شبکه پنج

تعرفه ها بر اساس قوانین سال ۱۳۹۴ صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران برای شبکه تهران و با درصد تخفیف تقریبی آبان ماه ۹۴ محاسبه شده است و اعتبار لیست قیمت تا پایان آبان ماه ۹۴ می باشد، بدیهی ست با تغییر میزان تخفیفات قرارداد، تعرفه ها افزایش یا کاهش خواهد داشت.

نرخ تعرفه تبلیغات در صدا و سیما نرخ تعرفه ها بر اساس تیزر و زیرنویس قبل از برنامه محاسبه شده است.
نرخ تعرفه تبلیغات در صدا و سیما تعرفه آگهی بین برنامه ۲ برابر جدول زیر محاسبه می شود.
نرخ تعرفه تبلیغات در صدا و سیما تعرفه آگهی بعد از برنامه ۲۰% تخفیف نسبت به جدول زیر خواهد داشت.
نرخ تعرفه تبلیغات در صدا و سیما تیزر تبلیغاتی، زیر نویس و آگهی های مربوط به محصولات خارجی ۲٫۵ برابر تعرفه های ذکر شده محاسبه می شود.

تذکر: تنها قیمتگذار قانونی تبلیغات تلویزیونی، سازمان بازرگانی صدا و سیما می باشد، و کانون تبلیغاتی اندیشه پارسی به عنوان نماینده رسمی جذب آگهی ها (شرکت همکار صدا و سیما) لیست قیمت ماهانه تبلیغات تلویزیونی را ارائه می نماید، تعرفه ها در تمامی کشور و با توجه به شرایط قرارداد سفارش دهنده و بر اساس قوانین سالیانه تبلیغات در صدا و سیما به صورت کاملا یکسان محاسبه می شود.

لیست قیمت و هزینه پخش تیزر تلویزیونی در شبکه پنج صدا و سیما :

هزینه تبلیغ در شبکه تهران (به تومان)

یک ثانیه

۱۵ ثانیه

۲۰ ثانیه

۳۰ ثانیه

مستند سوگواره۷:۱۵

۱۸,۲۰۹

۲۷۳,۱۳۶

۳۶۴,۱۸۲

۵۴۶,۲۷۳

مستند ۸:۰۰

۱۸,۲۰۹

۲۷۳,۱۳۶

۳۶۴,۱۸۲

۵۴۶,۲۷۳

تکرار به خانه برمیگردیم ۸:۰۰

۱۸,۲۰۹

۲۷۳,۱۳۶

۳۶۴,۱۸۲

۵۴۶,۲۷۳

تماشاخانه ۹:۰۰

۱۳,۰۰۶

۱۹۵,۰۹۷

۲۶۰,۱۳۰

۳۹۰,۱۹۵

روز آمد ۱۰:۰۰

۱۸,۲۰۹

۲۷۳,۱۳۶

۳۶۴,۱۸۲

۵۴۶,۲۷۳

به من بگو چرا ۱۰:۳۰

۱۳,۰۰۶

۱۹۵,۰۹۷

۲۶۰,۱۳۰

۳۹۰,۱۹۵

ایرانشهر|مستند۵|توقف ممنوع ۱۳:۱۵

۱۸,۲۰۹

۲۷۳,۱۳۶

۳۶۴,۱۸۲

۵۴۶,۲۷۳

تماشاخانه ۱۳:۳۰

۱۳,۰۰۶

۱۹۵,۰۹۷

۲۶۰,۱۳۰

۳۹۰,۱۹۵

فیلم سینمایی (جمعه ها) ۱۳:۳۰

۵۷,۲۲۸

۸۵۸,۴۲۹

۱,۱۴۴,۵۷۲

۱,۷۱۶,۸۵۸

رنگین کمان ۱۴:۴۵

۲۴,۲۷۸

۳۶۴,۱۸۲

۴۸۵,۵۷۶

۷۲۸,۳۶۴

تکرار سریال دختر امپراطور ۱۵:۳۰

۱۸,۲۰۹

۲۷۳,۱۳۶

۳۶۴,۱۸۲

۵۴۶,۲۷۳

به خانه برمیگردیم ۱۶:۳۰

۷۸,۹۰۶

۱,۱۸۳,۵۹۱

۱,۵۷۸,۱۲۲

۲,۳۶۷,۱۸۳

اخبار ۱۸:۳۰

۳۹,۰۱۹

۵۸۵,۲۹۲

۷۸۰,۳۹۰

۱,۱۷۰,۵۸۵

نیمه پنهان|ساعت شنی|اقتصاد ایران ۱۹:۰۰

۳۱,۲۱۵

۴۶۸,۲۳۴

۶۲۴,۳۱۲

۹۳۶,۴۶۸

سریال دختر امپراطور ۲۰:۰۰

۱۰۱,۱۴۶

۱,۵۱۷,۱۹۷

۲,۰۲۲,۹۳۰

۳,۰۳۴,۳۹۵

حوادث واقعی|ایرانشهر ۲۱:۰۰

۳۱,۲۱۵

۴۶۸,۲۳۴

۶۲۴,۳۱۲

۹۳۶,۴۶۸

مستند توتیا ۲۲:۰۰

۳۱,۲۱۵

۴۶۸,۲۳۴

۶۲۴,۳۱۲

۹۳۶,۴۶۸

تکرار سریال دختر امپراطور ۲۳:۰۰

۲۴,۲۷۸

۳۶۴,۱۸۲

۴۸۵,۵۷۶

۷۲۸,۳۶۴

اخبار ۲۴:۰۰

۲۴,۲۷۸

۳۶۴,۱۸۲

۴۸۵,۵۷۶

۷۲۸,۳۶۴